Special Talk กับ 9 น้า

Special Talk กับ 9 น้า

พูดคุยแบบเจาะลึกกับ 9 เซียนแต่งรถชื่อดังของเมืองไทย กับมุมมองของวงการแต่งรถ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา