แชะ แชร์ ปั๊ม ลุ้นรับ Huawei Mate 10 Porsche Design

แชะ แชร์ ปั๊ม ลุ้นรับ Huawei Mate 10 Porsche Design

ผู้โชคดีจากกิจกรรม "แชะ แชร์ ปั๊ม" ลุ้นรับ Huawei Mate 10 Porsche Design ในช่วงงาน IAM Bangkok 2018 เมื่อระหว่าง 2-4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้แก่ คุณปลวัชร อ่ำทิม


ชื่อกิจกรรม แชะ แชร์ ปั๊ม ลุ้นรับ Huawei Mate 10 Porsche Design

ระยะเวลา      2-4 กุมภาพันธ์ 2561

ของรางวัล   โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Huawei Mate 10 Porsche Design มูลค่า 49,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

วิธีการร่วมสนุก

 1. ผู้ร่วมเล่นกิจกรรมจะได้รับพาสปอร์ตเล่นเกมส์ และลงทะเบียนโดยการกรอกชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล
 2. ผู้ร่วมเล่นกิจกรรมถ่ายรูปในจุดที่กำหนดให้ครบ โพสต์ลง Facebook  หรือ Instagram ของผู้ร่วมเล่นกิจกรรม พร้อมใส่ #IAMBANGKOK
 3. ผู้ร่วมเล่นกิจกรรมต้องมีตราประทับจากผู้จัดงานลงในพาสปอร์ตเล่มเกมส์ให้ครบตามจุดที่ระบุ
 1. ส่งพาสปอร์ตที่ประทับครบ ลงกล่องชิงรางวัล ณ บริเวณ Alive Park Hall

กติกาและเงื่อนไขในการชิงรางวัล

 1. ผู้จัดงาน คือ บริษัท สื่อสากล จำกัด
 2. ผู้โชคดี คือ ผู้ร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามวิธีการร่วมสนุกตามข้อ 1-4 ครบถ้วน
 3. รางวัลคือ โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อ Huawei Mate 10 Porsche Design มูลค่า 49,900 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
 4. ผู้จัดงานจะจับรางวัลเพื่อหาผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 19.00 น. ณ เวทีใหญ่บริเวณ Alive Park Hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลส์ และประกาศรายชื่อทาง www.facebook.com/iambangkok ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
 5. ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 6. ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้ร่วมกิจกรรม อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบ เทคนิค หรือการกระทำผิดของบุคคลที่สาม
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อมารับรางวัล ภายใน 30 วันหลังประกาศผล หากครบกำหนดไม่มารับ ถือว่าสละสิทธิ์จากของรางวัลดังกล่าว
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม  (VAT 7 %) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับเอง
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้แก่ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอนุญาตให้ผู้จัดงาน ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาดได้
 11. พนักงานของบริษัท สื่อสากล จำกัด, บริษัท คาร์ โชว์ จำกัด และบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 13. ผู้จัดงานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ และการใช้งานของรางวัล ตลอดจนข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการหรือผู้ผลิตของรางวัลแต่ละรายการแต่อย่างใด
 14. คำตัดสินของคณะกรรมการของผู้จัดงานถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 15. ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ACTIVITIES

การแข่งขันรายการ IAM BANGKOK-SOVEREIGN 8-BALL TOURNAMENT 2020
IAM BANGKOK ชอพลุ้นโชค
PUMA FASHION SHOW
CAR CLUB PARADE
พิธีมอบเกียรติบัตรทรงคุณค่า
BMW Fashion Show 2020